Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte 1 Kɔlɛntinu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte 1 Kɔlɛntinu lɛ Tɔn

Ba dò nú wema nukɔntɔn e è wlan sɛ́dó Kɔlɛntinu lɛ é. Wěɖexámɛ ɖěɖee kúnkplá bǔninɔ, mimɛ̌jininɔ ɖò walɔ lixo, kpo wanyiyi e ma na vɔ gbeɖé ǎ é kpo, bo gosin Mawu gɔ́n lɛ é wɛ ɖ’emɛ.