Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Ɛsitɛ́ɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ɛsitɛ́ɛ Tɔn

Kpɔ́n nǔ e jɛ lɛ é, ninɔmɛ e mɛ nǔ lɛ jɛ ɖè é, kpo nùkplɔnmɛ xɔ akwɛ e ɖò wema ɔ mɛ bo xlɛ́ lee Ɛsitɛ́ɛ jɛhun dó togun Mawu tɔn jí kpo akɔnkpinkpan kpo gbɔn é kpo ɖò klewun mɛ.