Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn: Wuvɛ̌ lɛ kpo Lè lɛ Kpo

Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn: Wuvɛ̌ lɛ kpo Lè lɛ Kpo

Wuvɛ̌ lɛ nɔ ɖò finɛ có, kpɔ́n lee xwédo e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é nɔ ɖí xwi xá tagba e ye nɔ mɔ ɖò Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn sín tuto ɖagbe ɖé xwixwedó ɖò gbesisɔmɛ mɛ gbɔn é ɖé lɛ.