Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

‘Xó Elɔ lɛ Ðó Na Nɔ Ayi Towe Mɛ’

‘Xó Elɔ lɛ Ðó Na Nɔ Ayi Towe Mɛ’

Xó tɛ lɛ? Mɛ̌ sín ayi mɛ? Kpɔ́n lee xósin lɛ d’alɔ vǐtɔ́ e ɖò gǎn dó wɛ bá hwlɛn xwédo tɔn é ɖé gbɔn é.