Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

NǓKPƆ́NNÚMƐ 4

Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ nú tóɖówetɔ́ lɛ bɔ ye na ɖu wemafɔ Biblu tɔn e a xà lɛ é sín lè hugǎn gbɔn?