Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

NǓKPƆ́NNÚMƐ 3

Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

Nɛ̌ a ka sixu zán nǔkanbyɔ lɛ dó jlɛ́ xó dó xó wu xá tóɖówetɔ́ lɛ, dó fɔ́n jlǒ yetɔn nyite bo gbɛkan d’enu, alǒ dó tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí gbɔn?