Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

NǓKPƆ́NNÚMƐ 2

Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

Etɛ lɛ a ka sixu bló bɔ tóɖówetɔ́ lɛ na vo, hwenu e a ɖò xó ɖɔ nú ye wɛ é?