Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

NǓKPƆ́NNÚMƐ 15

Kú Dó Nǔ E Ðɔ Wɛ A Ðè É Jí

Kú Dó Nǔ E Ðɔ Wɛ A Ðè É Jí

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò è ni kú dó nǔ jí ɖò xóɖiɖɔ mɛtɔn mɛ kpo xó e ma sɔgbe ǎ é, linlin mɛɖesunɔ tɔn lɛ, alǒ mɛ jí zinzín sín xó ɖiɖɔ kpo tɛntin?