Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”

“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”

Awě baɖabaɖa ɖebɔdoɖewu ɖé lɛ xò nya hwexónu tɔn Jɔbu dó tɛ́n gbejininɔ tɔn kpɔ́n na. Gbějé xwédo Sɔnanyɔ́ tɔn sín gbɛzán kpɔ́n hwenu e ye ɖò mɛtɛnkpɔn mɔhun lɛ ɖí xwi xá wɛ ɖò hwe mǐtɔn nu é. Ðò vivɔnu ɔ, etɛ ka d’alɔ ye bɔ ye mɔ yeɖée mɛ?