“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”

Satáan jló na sɛ́n kàn nú gbejininɔ mǐtɔn bonu mǐ na ba nukúnɖiɖo bǐ kpò. Nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn gbejininɔ mǐtɔn wu bo ma na sɛ̀ dò ǎ gbɔn?

“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”—Xónusɔ́ɖóte

Xwédo hwe mǐtɔn nu tɔn ɖé mɔ mɛtɛnkpɔn ɖé lɛ bɔ ye cí ɖěɖee xó wema Biblu tɔn Jɔbu ɖɔ lɛ é ɖɔhun. Kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ sixu ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn e nùɖiɖi mǐtɔn na mɔ lɛ é jí, ye ɖɔhun.

“Mǐ Ðò Nukún Ðó Nǔ E Mɔ Wɛ Mǐ Ma Ðè Ǎ ɔ Wɛ”

Video ɖagbeɖagbe elɔ na d’alɔ bɔ a na kudeji bá hɛn gbejininɔ towe wu lobo zunfan nukúnɖiɖo e Mawu na we é.