Skip to content

Lee È Sixu Na Nǔnina Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí Gbɔn É

Kpɔ́n wlɛnwín vovo ɖěɖee è sixu zán bá na nǔnina dó nɔ gudo nú azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é.