Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Daniyɛli: Kpɔ́ndéwú Gbɛɖe Nǔɖiɖi Tɔn Ðé: Akpáxwé I

Daniyɛli: Kpɔ́ndéwú Gbɛɖe Nǔɖiɖi Tɔn Ðé: Akpáxwé I

È gbidí kɔ nú Daniyɛli azɔn mɔ̌kpan ɖɔ é ni jó sinsɛn mímɛ́ ɔ dó có, é tɛ́n kpɔ́n bo nɔ gbeji nú Jehovah.