Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya: Akpáxwé I

Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya: Akpáxwé I

Joziyasi sù ɖò akɔta e gbɛ́ Jehovah é ɖé tɛntin. Mɛ e lɛlɛ̌ dó è lɛ é bǐ ɖò Baalu sɛn wɛ. É ka na sixu gbɔn vo nú mɛ ɖě lɛ bǐ bo zunfan nǔɖagbewiwa à?