Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya

Wǎn e Axɔ́su Joziyasi yí nú Jehovah Mawu é sísɛ́ ɛ b’ɛ jɛ kún sú dó nú vodunsinsɛn jí ɖò tò ɔ mɛ. É ka na kpa ɛ ɖò adǎngblɔ́nnúmɛ kpo yadonúmɛ kpo nukɔn à?

Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya: Akpáxwé I

Baalu sinsɛn wɛ lɛlɛ̌ dó Joziyasi gbɔn fí bǐ. Joziyasi ka na wà nǔ e sɔgbe ɖò Jehovah nukúnmɛ é à?

Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya: Akpáxwé II

Axɔ́su Joziyasi kánɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ bo na sú kún dó nú sinsɛn nǔvú sín tò ɔ mɛ, lobo d’alɔ togun ɔ bonu ye na yí wǎn nú Jehovah bo wà nǔ ɖagbe. É ka na kpa ɛ à?