Skip to content

Sinsɛnzɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Mǐtɔn

Sinsɛnzɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Mǐtɔn nɔ ɖɔ lee nǔ lɛ na yì gbɔn ɖò kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn elɔ lɛ hwenu é: Biblu Kplɔnkplɔn Agun tɔn, Wemaxɔmɛ Azɔ̌ Yɛhwexɔ́suɖuto ɔ tɔn, kpo Kplé Sinsɛnzɔ́ tɔn kpo.

Ayiɖonuwu: Xóta e ɖò Sinsɛnzɔ́ e è zín é mɛ é ɖé lɛ sixu gbɔn vo nú ɖěɖee ɖò Ɛntɛnɛti jí lɛ é.

 

XLƐ́

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN