Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NƐƐMÍI 5-8

Nɛɛmíi Nyí Nukúnkpénuwutɔ́ Tewungbeju Ðé

Nɛɛmíi Nyí Nukúnkpénuwutɔ́ Tewungbeju Ðé

Tishri 455 J.H.M.

8:1-8

  1. É cí ɖɔ ɖò ninɔmɛ elɔ mɛ ɔ, Nɛɛmíi byɔ togun ɔ ɖɔ ye ni kplé bá sɛ̀n Mawu lee é ɖó na nyí gbɔn é

  2. É hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá

  3. Tatɔ́ xwédo tɔn lɛ kplé bo kplɔ́n lee ye sixu xwedó Mawu Sɛ́n ɔ gbɔn ganji é

  4. Togun ɔ sɔnǔ bá ɖu Azavaxwe e nyí xwè awǎjijɛ tɔn ɖé é