Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NƐƐMÍI 12-13

Wema Nɛɛmíi Tɔn Sín Nùkplɔnmɛ E Nyɔ́ Zán É ɖé Lɛ

Wema Nɛɛmíi Tɔn Sín Nùkplɔnmɛ E Nyɔ́ Zán É ɖé Lɛ

Nɛɛmíi jɛhun dó sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ jí kpo kanɖodonǔwu kpo

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Eliyacivu jó Toviya e nyí nùmaɖitɔ́ kpo gbeklanxamɛtɔ́ ɖé kpo é dó b’ɛ wà nǔ dó wǔ tɔn.

  • Eliyacivu na xɔ e mɛ è nɔ bɛ́ agban ɖó ɖò tɛmpli ɔ mɛ é ɖokpo Toviya.

  • Nɛɛmíi bɛ́ Toviya sín nǔ lɛ bǐ kɔn nyì gbě, slá wǔ nú xɔ ɔ, bo vɔ́ nǔ e ɖ’emɛ ɖ’ayǐ lɛ é bɛ́ dó tɛn yetɔn mɛ.

  • Nɛɛmíi lɛ́vɔ ɖè nùblibliwiwa bǐ sín Jeluzalɛmu