Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NƐƐMÍI 9-11

Mawu Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Nɔ Gudo nú Tuto Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Mawu Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Nɔ Gudo nú Tuto Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Togun Mawu tɔn sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ ɖò ali vovo lɛ nu

10:29-31, 33-40; 11:1, 2

  • Akɔta ɔ sɔnǔ nú Azavaxwe ɔ bo ɖu lee é jɛxa gbɔn é

  • Ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, togun ɔ nɔ kplé bo nɔ ɖótó Mawu Sɛ́n ɔ, b’ɛ nɔ dó awǎjijɛ nú ye

  • Togun ɔ ɖɔ hwɛ yetɔn lɛ, bo xoɖɛ, lobo byɔ Jehovah ɖɔ é ni kɔn nyɔna dó emi jí

  • Togun ɔ yí gbè bo na kpó ɖò gudo nɔ nú tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bǐ wɛ

Gudo ninɔ nú tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ hwebǐnu nɔ byɔ:

  • Mɛ e nɔ sɛ̀n Jehovah lɛ é kɛɖɛ dida

  • Akwɛ nina

  • Gbɔjɛzán nyinyi

  • Naki e è na zán ɖò vɔsakpe ɔ kɔn lɛ é biba wá

  • Jinukún nukɔntɔn e è ya lɛ é kpo nukɔnví kanlin lɛ tɔn kpo nina Jehovah