Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

Ali gègě wɛ hun nú mɛ winnyawinnya lɛ ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ. Kpɔ́n video Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É bo kpɔ́n lee Cameron zán winnyawinnya hwenu tɔn kpo nùnywɛ kpo gbɔn é. Enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nùkanbyɔ e ɖò dò lɛ é tɔn. (Yì jw.org/fr jí, bo kpɔ́n LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS glɔ.)

  • Azɔ̌ tɛ ka ɖò taji hwebǐnu ɖò gbɛzán Cameron tɔn mɛ?

  • Hwetɛnu é ka wá gbeta ɔ kɔn bo na gbló ada nú sinsɛnzɔ́ tɔn? Nɛ̌ é ka wà mɔ̌ gbɔn?

  • Nɛ̌ é ka sɔnǔ bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè hugǎn ɖò tò ɖevo mɛ é gbɔn?

  • Tagba tɛ lɛ Cameron ka liza xá hwenu e é ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò tò ɖevo mɛ é?

  • Etɛwu Jehovah sinsɛn ɖò ayǐ e jí mǐ ma sɛ̀n ɛ ɖè kpɔ́n ǎ é ka sixu hɛn lè wá?

  • Nyɔna tɛ lɛ Cameron ka mɔ?

  • Etɛwu Jehovah sinsɛn ka nɔ tɔ́n kɔ dó gbɛzinzan e nyɔ́ hú bǐ é mɛ?

  • Ali ɖevo tɛ lɛ wɛ ka hun nú mɛ winnyawinnya lɛ ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ?