Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mi Yí Jonɔ Mǐtɔn Lɛ

Mi Yí Jonɔ Mǐtɔn Lɛ

Ðò azǎn 23gɔ́ Xwèjísun ɔ tɔn gbè ɔ, jonɔ livi 12 kabǐ hú mɔ̌ ɖó nukún wɛ mǐ ɖè bɔ ye na wá Flǐn ɔ. Kúnnuɖiɖe titewungbe ɖé wɛ é na nyí nú ye hwenu e ye na sè bɔ xóɖɔtɔ́ ɔ na ɖɔ xó dó nùnina Jehovah tɔn e gbɛxixɔ ɔ nyí é kpo nyɔna ɖěɖee gbɛtɔ́ lɛ na mɔ ɖ’emɛ sɔgudo é ɖé lɛ kpo jí é. (Eza 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jn 3:16) Amɔ̌, xóɖɔtɔ́ ɔ kɛɖɛ wɛ na ɖekúnnu ɖò nǔwiwa bunɔ enɛ tɛnmɛ ǎ. Mǐ mɛ bǐ hɛn ɔ, mǐ na w’amɔ̌ gbɔn jonɔ mǐtɔn lɛ yíyí ganji gblamɛ. (Hlɔ 15:7) Wěɖexámɛ ɖé lɛ ɖíe.

  • Ma jinjɔn ayǐ ɖò tɛn towe mɛ kpowun bo ɖò te kpɔ́n nǔwiwa ɔ sín bǐbɛ̌ ó, dǒ doo nú jonɔ lɛ kpo mɛ e awakanmɛ ko gbɔjɔ na lɛ é kpo; ka ko nǔ ɖò nu kpá dó bló mɔ̌ kpo wanyiyi kpo kpodo wuyadómɛ kpan

  • Hwenu e a na ɖò nukún kpé dó mɛtuùnmɛ e hwiɖesunɔ ylɔ lɛ é wu wɛ é ɔ, lɛ̌ sɔ́ ayi ɖó mɛ ɖevo e sixu ko wá ɖó mɛylɔwema ɔ mímá wu lɛ é jí. Byɔ jonɔ lɛ ɖɔ ye ni jinjɔn akpá emitɔn. Nǔ ye ni kpɔ́n Biblu kpo hanwema towe kpo mɛ xá we

  • Ðò xóɖiɖɔ ɔ gudo hǔn, ɖò gbesisɔmɛ bo na na sìnkɔn nú nǔ e mɛɖé na kanbyɔ lɛ é. Enyi hwenu ma ɖè ǎ, ɖó agun mitɔn ɖó na tɔ́n sín xɔ ɔ mɛ bo na tɛn agun ɖevo wutu hǔn, blǒ tuto bo na yì ba mɛ ɔ kpɔ́n ɖò azǎn klewun ɖé gudo. Enyi a ma ɖó adlɛsi mɛ ɔ tɔn ǎ ɔ, a sixu ɖɔ: “Un jló na tuùn nǔ e mi lin dó tuto ɔ wu é. Nɛ̌ un ka sixu mɔ mi gbɔn?”