Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 11-15

Jɔbu Ðeji Ðɔ Gbɛtɔ́ Na Wá Fɔ́n Sín Kú

Jɔbu Ðeji Ðɔ Gbɛtɔ́ Na Wá Fɔ́n Sín Kú

Jɔbu ɖɔ nùɖiɖi e é ɖó ɖɔ Mawu kpé nǔ wu bo na fɔ́n emi sín kú é

14:7-9, 13-15

  • Jɔbu zán kpɔ́ndéwú atín ɖé tɔn, vlafo olivutín, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi ganjɛwu ɖɔ Mawu ɖó nǔwukpikpé bo na fɔ́n emi sín kú

  • Ðɔ olivutín tɔn lɛ nɔ yì dò tawun, b’ɛ nɔ zɔ́n bɔ enyi è na bo tlɛ gbò ta na ɔ, é nɔ lɛ́vɔ wú. Enyi ɖɔ lɛ ma ko fyɔ ǎ jɛn wɛ ɔ, atín ɔ na lɛ́vɔ jɔ vǐ

  • Enyi akú ɖaxó ɖé ɖó bonu jǐ wá wɔ́ ɔ, atínta olivutín e xú é ɖé tɔn sín ɖɔ lɛ sixu tɔ́n kun, bo na “tɔ́n ama atínvu ɖɔhun”