Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 6-10

Jɔbu Gbejinɔtɔ́ ɔ Ðɔ Nǔ E Ðò Akɔ́n Jí N’i É

Jɔbu Gbejinɔtɔ́ ɔ Ðɔ Nǔ E Ðò Akɔ́n Jí N’i É

Nǔ gbɛ́ dó Jɔbu, b’ɛ ɖò aluwɛ mɛ, lobo lɛ́ j’azɔn syɛnsyɛn; amɔ̌, é nɔ gbeji. Enɛ wu ɔ, Satáan tɛnkpɔn bá dó awakanmɛ kú i bonu é ni ma sɔ́ nɔ gbeji ó. Xɔ́ntɔn tɔn enyíì atɔn wá gɔ̌n tɔn. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, ye sè wuvɛ̌ xá ɛ ɖò mɛ bǐ nukúnmɛ. Enɛ gudo ɔ, ye jinjɔn Jɔbu kpá xwii nú azǎn tɛnwe, bo tlɛ ɖɔ xó ɖokpo vɔ́vɔ́ dó dó gbɔ n’i ǎ. Xó yetɔn e wá bɔ d’ewu lɛ é nyí mǎnyimɛ kpo hwɛdómɛ syɛnsyɛn kpo sín xó kɛɖɛ.

È gbidi kɔ nú Jɔbu syɛnsyɛn có, é nɔ gbeji nú Jehovah

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Aluwɛ ɖaxó zɔ́n bɔ Jɔbu ɖó linlin agɔ. É wá gbeta e ma sɔgbe ǎ é kɔn ɖɔ Mawu kún keya nú gbejininɔ emitɔn ó

  • Ðó awakanmɛ kú Jɔbu wutu ɔ, é sɔ́ lin ɖɔ wuvɛ̌ emitɔn hɛn ɔ é na sín nǔ ɖevo lɛ wu ǎ

  • Jɔbu ɖò aluwɛ ɖaxó mɛ có, é lɛ́ ɖɔ wǎn e é yí nú Jehovah é xó nú mɛ e ɖò hwɛ dó è wɛ lɛ é