Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 1-5

Jɔbu Nɔ Gbeji Ðò Mɛtɛnkpɔn Mɛ

Jɔbu Nɔ Gbeji Ðò Mɛtɛnkpɔn Mɛ

Jɔbu nɔ gbɛ̀ ɖò Wusi ɖò hwenu e Izlayɛli-ví lɛ ɖò kannumɔgbenu ɖò Ejipu é. Jɔbu nyí Izlayɛli-ví ǎ có, é sɛ̀n Jehovah kpo gbejininɔ kpo. É ɖó xwédo ɖaxó ɖé, bo ɖó dɔkun gègě, lobo lɛ́ nyí mɛ nukúnɖeji ɖé ɖò xá tɔn mɛ. Wěɖexámɛtɔ́ e mɛ lɛ nɔ ɖó sísí ɖaxó na é ɖé wɛ n’i, bo lɛ́ nyí hwɛɖɔtɔ́ e ma nɔ kpɔ́n mɛ nukúnta dó ɖɔhwɛ ǎ é ɖé. É nɔ na nǔ wamamɔnɔ lɛ kpo gbɛ̌dónanɔ lɛ kpo. Nya gbejinɔtɔ́ ɖé wɛ nú Jɔbu.

Jɔbu xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ Jehovah wɛ nyí Mɛ e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán emitɔn mɛ é

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satáan ɖ’ayi gbejininɔ Jɔbu tɔn wu. É gbɛ́ ɖɔ Jɔbu kún nɔ setónú nú Jehovah ó ǎ, loɔ, nǔ e nɔ sísɛ́ ɛ b’ɛ nɔ setónú ɔ é wu é mɔ xó ɖɔ dó

  • Satáan ɖɔ jí nǔ nyɔ́ nú Jɔbu wɛ zɔ́n b’ɛ sɛ̀n Jehovah

  • Bo na dó na xósin nú jidómɛ Satáan tɔn ɔ, Jehovah jó è dó b’ɛ tɛ́n nya nùɖitɔ́ enɛ kpɔ́n. Satáan hɛn nǔ gblé dó Jɔbu wu ɖò ali lɛ bǐ nu

  • Ee Jɔbu tɛnkpɔn bo nɔ gbeji é ɔ, Satáan mɔ xó ɖɔ dó gbejininɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ tɔn wu

  • Jɔbu hu hwɛ ɖebǔ ǎ, é ka ɖɔ nǔ ɖebǔ nyì dò nú Mawu ǎ