È ɖò Flǐn kú Klisu tɔn tɔn bló wɛ ɖò Janma tò mɛ

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mars 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Atɔxwɛ kpo Flǐn kú Klisu tɔn 2016 tɔn sín mɛylɔwema kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ɛsitɛ́ɛ Wà Nǔ kpo Cejɛnnabi Má Ðó kpo nú Jehovah kpo Togun Tɔn Kpo

É kpankɔ́n bo sɔ́ gbɛ̀ tɔn ɖ’axɔ nu, bo d’alɔ Maadocée b’ɛ ɖè sɛ́n ɖé tɔ́n bɔ è sɔ́ sú kún dó nú Jwifu lɛ ǎ. (Ɛsitɛ́ɛ 6-10)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Sɔnǔ nú Xójlawema Xwíxwlémɛ Hwiɖesunɔ Tɔn

Zǎn wlɛnwín lɛ dó sɔnǔ nú Atɔxwɛ kpo Réveillez-vous! kpo xwíxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mi Yí Jonɔ Mǐtɔn Lɛ

Nɛ̌ mǐ ka sixu yí jonɔ lɛ kpo mɛ e awakanmɛ ko gbɔjɔ na lɛ é kpo ganji ɖò Flǐn ɔ hwenu gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jɔbu Nɔ Gbeji Ðò Mɛtɛnkpɔn Mɛ

É ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Mɛ e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán emitɔn mɛ é. (Jɔbu 1-5)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jɔbu Gbejinɔtɔ́ ɔ Ðɔ Nǔ E Ðò Akɔ́n Jí N’i É

Aluwɛ ɖaxó kpo awakanmɛ kú mɛ kpo zɔ́n bɔ Jɔbu ɖó linlin agɔ, amɔ̌, é kpó ɖò wǎn yí nú Jehovah wɛ. (Jɔbu 6-10)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jɔbu Ðeji Ðɔ Gbɛtɔ́ Na Wá Fɔ́n Sín Kú

É tuùn ɖɔ Jehovah na fɔ́n emi, lee atínta ɖé sín ɖɔ lɛ nɔ lɛ́ zɔ́n gbɔn é ɖɔhun. (Jɔbu 11-15)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛxixɔ ɔ Hun Fínfɔ́n Sín Kú Sín Ali

Gbɛxixɔ e nyí nùnina ɖé bɔ Jehovah sɔnǔ tɔn é na mǐ ganjɛwu ɖɔ fínfɔ́n sín kú na wá tíìn. Doo didó nú mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é na jɛ aluwɛ mɛ ninɔ nú ye tɛnmɛ.