Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | TÍNTƆ́N 25-26

Nǔ Taji Hugǎn Bǐ E Ðò Goxɔ ɔ Mɛ É

Nǔ Taji Hugǎn Bǐ E Ðò Goxɔ ɔ Mɛ É

25:9, 21, 22

Akɔjijɛgbá ɔ wɛ nyí nǔ taji hugǎn bǐ e ɖò goxɔ ɔ kpo fí e Izlayɛli-ví lɛ ɖó gɔnu ɖó é kpo mɛ é. Akpɔ́kpɔ́ ɖé nɔ ɖò wɛnsagun susunɔ we e ɖò Akɔjijɛgbá ɔ sín nusú jí lɛ é tɛntin, bɔ enɛ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu ɖò finɛ. Xwewu xwewu ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbè ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ nɔ byɔ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ, bo nɔ mi nyibu’sú ɖé kpo gbagbǎ ɖé kpo sín hun dó nusú ɔ nukɔn, bonu Izlayɛli-ví lɛ na dó mɔ sɔ́kɛ hwɛ yetɔn lɛ tɔn. (Le 16:14, 15) Hwenu e Jezu, ee nyí Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó hugǎn ɔ é yì Jehovah nukɔn ɖò jixwé, bo xwlé è akwɛ e vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn xɔ é sín yɛ wɛ enɛ nyí.—Eb 9:24-26.

Cá wemafɔ elɔ lɛ ɖokpo ɖokpo xá lè e sín ali vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn ɔ hun nú mǐ lɛ é:

  • nukúnɖiɖó gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn

  • sɔ́kɛ hwɛ mǐtɔn lɛ tɔn

  • ayixa mímɛ́

Etɛ mǐ ka ɖó na wà bá dó ɖu lè enɛ lɛ sín vivǐ?