Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAKI 1-2

Nǔ E Nɔ Dɔn Hwɛhuhu kpo Kú kpo Wá É

Nǔ E Nɔ Dɔn Hwɛhuhu kpo Kú kpo Wá É

1:14, 15

Enyi linlin masɔgbe lɛ byɔ ayi towe mɛ hǔn, wà nǔ elɔ lɛ:

  • Dǒ gǎn bo sɔ́ ayi towe ɖó nǔ ɖevo jí.—Fili 4:8

  • Lin tamɛ dó nǔ nyanya e hwɛ ɔ huhu sixu jì lɛ é jí.—Sɛ́ 32:29

  • Xoɖɛ.—Mt 26:41

Enyi linlin masɔgbe lɛ byɔ ayi towe mɛ ɔ, nǔ e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ é tɛ jí a ka sixu lin tamɛ dó?