Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EBLÉE LƐ 7-8

“Nyí Vɔsanúxwlémawutɔ́ Kaka Sɔyi Mɛlukisedɛki Ðɔhun”

“Nyí Vɔsanúxwlémawutɔ́ Kaka Sɔyi Mɛlukisedɛki Ðɔhun”

7:1-3, 17

Ali tɛ nu Mɛlukisedɛki ka nɔte nú Jezu ɖè?

  • 7:1—Axɔ́su kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ kpo

  • 7:3, 22-25—Mɛɖebǔ jɛ nukɔn n’i ǎ, mɛɖebǔ ka lɛ́ bɔ dó wǔ tɔn ǎ

  • 7:5, 6, 14-17—Jehovah sɔ́ ɛ vɔsanúxwlémawutɔ́. Tɔ́ tɔn nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ wɛ zɔ́n bonu é lɔ nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ǎ

Nɛ̌ vɔsanúxwlémawutɔ́zɔ́ e Klisu wà é ka zɛ Aalɔ́ɔn tɔn wu gbɔn? (it-1 1008 akpá. 9–1009 akpá. 1)