Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EBLÉE LƐ 11

Nǔɖiɖi Ðò Taji Tawun

Nǔɖiɖi Ðò Taji Tawun

11:1, 6, 33-38

Nɛ̌ nǔɖiɖi e syɛn é ɖé ɖiɖó ka sixu d’alɔ we ɖò ninɔmɛ elɔ lɛ mɛ gbɔn?

  • È ɖè yɛhwexɔ́suɖuto ɔ sín azɔ̌ e a ma wà kpɔ́n ǎ é ɖé nú we.—Eb 11:8-10

  • Mɛvívɛ́ towe ɖé kú.—Eb 11:17-19

  • Acɛkpikpa lɛ ɖó dogbó nú Mawusinsɛn towe.—Eb 11:23-26