Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛ A ka Na Wà Ðò Akúhwenu?

Etɛ A ka Na Wà Ðò Akúhwenu?

Nǔɖiɖi kpo jiɖiɖe kpo cá kan xá yeɖée tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔɖiɖi ɖaxó ɖiɖó nú Jehovah nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖeji ɖɔ é na nya xɛ ɖò jǐ mǐtɔn, bo lɛ́ kpé nukún dó mǐ wu. (Ðɛ 23:1, 4; 78:22) Ee mǐ ɖò sisɛkpɔ gbɛ̀ elɔ sín vivɔnu wɛ é ɔ, mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ ahwan e Satáan nɔ tɔ́n mǐ lɛ é na lɛ́ jɛji. (Nǔ 12:12) Etɛ ka na d’alɔ mǐ?

KPƆ́N VIDEO ETƐ A KA NA WÀ ÐÒ AKÚHWENU? Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  1. Nɛ̌ mǐ ka cí “atín” e xó è ɖɔ ɖò Jelemíi 17:8 mɛ é ɖɔhun gbɔn?

  2. Ðɔ “akú” e nɔ ɖó lɛ é ɖokpo.

  3. Nɛ̌ akú ka nɔ wà nǔ dó “atín” lɛ wu gbɔn? Etɛwu?

  4. Etɛ Satáan ka jló na ɖè sín ayi mǐtɔn mɛ?

  5. Nɛ̌ mǐ ka cí jɔmɛhundótɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é ɖɔhun gbɔn?

  6. Etɛwu mǐ ka ɖó na kpó ɖò jiɖe ɖó dó deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ wu wɛ? Tɛnkpɔn alɔkpa tɛ lɛ mɛ mǐ ka na gbɔn?

  7. Etɛwu gbɛ̀ ɔ na bo ɖò mǐ cá ko wɛ ɔ, mǐ ka ɖó na kpó ɖò jiɖe ɖó dó nǔgbododó Biblu tɔn lɛ wu wɛ?