È ɖè nɔví gbejinɔtɔ́ lɛ sín yadonúmɛkpá ɖé mɛ ɖò Allemagne ɖò 1945

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Septembre 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó lee nǔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu gbɔn é wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Nyí Vɔsanúxwlémawutɔ́ Kaka Sɔyi Mɛlukisedɛki Ðɔhun”

Ali tɛ nu Mɛlukisedɛki ka nɔte nú Jezu ɖè?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Nǔ Ðagbe E Jawě lɛ Sín . . . Yɛ”

Nɛ̌ akpáxwé goxɔ ɔ tɔn lɛ ka nyí yɛ gbɛxixɔ ɔ tɔn gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔɖiɖi Ðò Taji Tawun

Etɛ ka nyí nǔɖiɖi? Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ Klisanwun lɛ ni sɔnǔ na?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛ A ka Na Wà Ðò Akúhwenu?

Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖò ‘akú’ e xó Jelemíi 17:8 ɖɔ é nu?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔgbɛnúmɛ Nyí Xlɛ̌ Wanyiyi Mawu Tɔn Tɔn

Ali vovo nu wɛ Jehovah nɔ gbɛ́ nǔ nú mɛ ɖè. Nǔgbo wɛ ɖɔ hweɖelɛnu ɔ, nǔgbɛnúmɛ ɔ sixu byɔ lanvɛ mɛ, amɔ̌, enyi mǐ jó è dó nú é kplɔ́n mǐ ɔ, mǐ na nyí Klisanwun ɖagbe.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ E Nɔ Dɔn Hwɛhuhu kpo Kú kpo Wá É

Linlin masɔgbe lɛ nɔ dɔn walɔ masɔgbe lɛ wá. Bo ma na dó jɛ hwɛhuhu kpo kú kpo sín mɔ mɛ ǎ ɔ, etɛ mǐ ka sixu wà hwenu e linlin masɔgbe lɛ wá ayi mǐtɔn mɛ é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

‘Ayi Mitɔn Ni Nɔ Nǔ Enɛ lɛ Jí’

Satáan ba na bɛ́ linlin masɔgbe lɛ gɔ́ ayi mǐtɔn. Nɛ̌ mǐ ka sixu huzu kpannukɔn ahwantɔ́nmɛ tɔn lɛ gbɔn?