Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Etɛ Mawu ka nɔ lin dó mɛ ɖěɖee nɔ ba ɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é wu?

Wemafɔ: 1Pi 5:6, 7

Hweɖevonu: Bǎ tɛ mɛ Mawu ka nɔ ɖ’ayi ɖokpo ɖokpo mǐtɔn wu yì ɖó?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Bǎ tɛ mɛ Mawu ka nɔ ɖ’ayi ɖokpo ɖokpo mǐtɔn wu yì ɖó?

Wemafɔ: Mt 10:29-31

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Mawu nɔ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ mǐtɔn lɛ mɛ?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Mawu nɔ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ mǐtɔn lɛ mɛ?

Wemafɔ: Ðɛ 139:1, 2, 4

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu nukúnkpédómɛwu Mawu tɔn sín lè gbɔn?