Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 5-6

Xwedó Jezu kpo Linlin Ðagbe Kpo

Xwedó Jezu kpo Linlin Ðagbe Kpo

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Hwenu e Jezu dó lǒ ɖé bɔ ahwanvu lɛ ma mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ é ɔ, ye mɛ ɖé lɛ lɛkɔ sín gudo tɔn bo sɔ́ nɔ xwedó è ɖě ǎ. Sɔ e wá yì é kpowun ɔ, Jezu na nùɖuɖu ye gbɔn nùjiwǔ gblamɛ, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ hlɔnhlɔn emitɔn gosin. Bɔ etɛwu ye ka lɛkɔ lo? É cí adɔ wu wɛ ye ɖò Jezu xwedó wɛ ɖɔhun. Ye ɖò Jezu xwedó wɛ ɖó nǔ e ye na mɔ ɖu é wutu.

Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Etɛwu un ka ɖò Jezu xwedó wɛ? Nyɔna e un mɔ agaɖanu dìn lɛ é kpo ɖěɖee un na mɔ ɖò sɔgudo lɛ é kpo wu wɛ à? Alǒ ɖó un yí wǎn nú Jehovah, bo jló na hɛn xomɛ tɔn hun wutu wɛ?’

Enyi hwɛjijɔ e bɔ d’ewu lɛ é wu wɛ zɔ́n tawun bɔ mǐ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ɔ, etɛwu ye ka sixu nyí afɔklɛ́nnú nú mǐ?

  • Kpɔ́ e mǐ ɖè xá togun Mawu tɔn é nɔ víví nú mǐ

  • Mǐ jló na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ