Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

17-23 Septembre

JAAN 5-6

17-23 Septembre
 • Han 2 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Xwedó Jezu kpo Linlin Ðagbe Kpo”: (Cɛju 10)

  • Jn 6:9-11—Jezu na nùɖuɖu ahwan wɔbuwɔbu ɖé gbɔn nùjiwǔ gblamɛ (“sunnu mɛxo e ɖò ye mɛ lɛ na yì 5 000 mɔ̌” tinmɛ ɖevo dó Jn 6:10 jí, nwtsty)

  • Jn 6:14, 24—Mɛ lɛ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya ɔ, bo lɛ́ ɖó nukún i ayihɔngbe tɔn (“Gbeyiɖɔ” tinmɛ ɖevo dó Jn 6:14 jí, nwtsty)

  • Jn 6:25-27, 54, 60, 66-69—Ðó linlin nyanya wɛ sísɛ́ ahwan ɔ bɔ ye xwedó Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wutu ɔ, ye jó è dó ɖó xó tɔn lɛ wutu (“nùɖuɖu e nɔ gblé ɔ ... nùɖuɖu e nɔ nɔ ayǐ sɔyi gbɛ̀ mavɔmavɔ é” tinmɛ ɖevo dó Jn 6:27 jí, nwtsty; “ɖu agbaza ce, bo nu hun ce” tinmɛ ɖevo dó Jn 6:54 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 6:44—Nɛ̌ Tɔ́ ɔ ka nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ wá éɖée gɔ́n gbɔn? (“dɔn mɛɖé” tinmɛ ɖevo dó Jn 6:44 jí, nwtsty)

  • Jn 6:64—Ali tɛ nu Jezu ka tuùn ɖɔ Judasi na sà emi “sín dò” ɖè? (“Jezu ko tuùn ... mɛ e ɖò na sà ɛ ɖu wɛ ɔ,” “sín bǐbɛ̌mɛ” tinmɛ ɖevo lɛ dó Jn 6:64 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 6:41-59

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nǔ e mɛ lɛ nɔ ɖɔ dó gbɛ́ wɛn ɔ ɖò xá mitɔn mɛ é ɖé.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nú we ɖɔ Klisanwun wɛ nú emi.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 31

 • Nɛ̌ A ka Bló Gbɔn?: (Cɛju 5) Xóɖɔɖókpɔ́. Byɔ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ lè e ye ɖu hwenu e ye tɛ́n kpɔ́n bo bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ e tɔ́n kɔ dó kúnnuɖiɖe mɛ lɛ é.

 • Nǔ Ðebǔ Yì Gbě Ǎ”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Xɔ E È Gbá Sɔgbe Xá Ayǐ E Jí È Ðè É Nɔ Kpa Susu nú Jehovah—Kpɛví Ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 35 akpá. 28-36

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 89 kpo Ðɛ Kpo