Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | DANIYƐLI 3:31–6:29

A ka Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì À?

A ka Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì À?

Ðɛxixo ɖò aca e Daniyɛli ɖó ɖò gbigbɔ lixo lɛ é mɛ. É lɔn nú nǔ ɖebǔ, kaka jɛ gbeta e axɔsu ɔ ɖetɔ́n é jí, ɖó aca enɛ lɛ te ǎ.

6:11

Etɛ lɛ ka ɖò aca ɖagbe gbigbɔ lixo tɔn ɖé mɛ?