Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Hɔn nú Fɛ́ca Elɔ lɛ Hwenu E A Ðò Biblu Kplɔ́n Xá Mɛ Wɛ É

Hɔn nú Fɛ́ca Elɔ lɛ Hwenu E A Ðò Biblu Kplɔ́n Xá Mɛ Wɛ É
XLƐ́

Xó Gègě Ðiɖɔ: Ma mɔ ɖɔ emi ɖó na tinmɛ nǔ lɛ bǐ ó. Jezu zán nùkanbyɔ lɛ dó d’alɔ mɛ lɛ bonu ye na lin tamɛ kpɔ́n bo wá gbeta e sɔgbe lɛ é kɔn. (Mt 17:24-27) Nùkanbyɔ lɛ nɔ zɔ́n bɔ nùkplɔnkplɔn ɔ nɔ nyí xóɖɔɖókpɔ́ ɖé, bo na d’alɔ we bɔ a na tuùn nǔ e mɛ nùkplɔntɔ́ towe mɔ nukúnnú jɛ lɛ é kpo nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é kpo. (be-EG 253 akpá. 3-4) Enyi a kàn nùɖé byɔ hǔn, yì agbɔ̌n jí bo nɔte kpɔ́n xósin ɔ. Enyi nùkplɔntɔ́ ɔ na xósin e ma sɔgbe ǎ é hǔn, ma ɖɔ xósin ɖagbe ɔ n’i ó, loɔ, kàn nǔ ɖevo lɛ byɔ dó d’alɔ ɛ bonu é ni na xósin e sɔgbe é. (be-EG 238 akpá. 1-2) Nɔ ɖɔ xó dɛ̌dɛ̌ bonu nùkplɔntɔ́ ɔ na dó sixu wlí linlin yɔyɔ̌ lɛ.—be-EG 230 akpá. 4.

Nǔ ɔ Hinhɛn Gɛ́dɛ́: Nyì alɔ nú nǔ e a tuùn dó xota ɔ jí é bǐ ɖiɖɔ. (Jn 16:12) Sɔ́ ayi ɖó nǔ taji e ɖò akpáxwé ɔ mɛ é jí. (be-EG 226 akpá. 4-6) Gǒflɛ́mɛ e tlɛ nyɔ́ lɛ é sixu zɔ́n bɔ nǔ taji lɛ na d’ablu. (be-EG 235 akpá. 3) Enyi nùkplɔntɔ́ ɔ mɔ nukúnnú jɛ nǔ taji ɔ mɛ hǔn, yì akpáxwé e bɔ d’ewu é jí.

Kplɔ́n Nǔ Mɛ: Nǔ e gbé nya wɛ mǐ ɖè é wɛ nyí ɖɔ nùkplɔnmɛ ɔ ni byɔ ayi mɛ nú mɛ lɛ, é nyí mǐ na gbɔn nǔ lɛ jí kpowun wɛ ǎ. (Lk 24:32) Zǎn hlɔnhlɔn e ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ é gbɔn ayi sísɔ́ ɖó wemafɔ taji e ɖò nùkplɔnkplɔn ɔ mɛ lɛ é jí gblamɛ. (2Kɔ 10:4; Eb 4:12; be-EG 144 akpá. 1-3) Zǎn nùjlɛdonǔwu e ma gɛ́dɛ́ ǎ lɛ é. (be-EG 245 akpá. 2-4) Ð’ayi nǔ e nɔ vɛwǔ nú nùkplɔntɔ́ ɔ lɛ é kpo nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é kpo jí, bo huzu nùkplɔnkplɔn ɔ sɔgbe xá ɛ. Kàn nǔ lehun lɛ byɔ: “Nɛ̌ nǔ e a kplɔ́n ɖò fí dìn é ka cí nú we?” “Etɛ nǔ elɔ ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah wu?” “Lè tɛ wěɖexámɛ mɔhun zinzan ka hɛn wá nú we?”—be-EG 238 akpá. 3-5; 259 akpá. 1.