Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 120-134

“Alɔdo ɔ, Mawu Mavɔmavɔ Gɔ́n Wɛ É Nɔ Gosin Wá nú Mì”

“Alɔdo ɔ, Mawu Mavɔmavɔ Gɔ́n Wɛ É Nɔ Gosin Wá nú Mì”

È nɔ ylɔ Ðɛhan 120gɔ́ ɔ jɛ 134gɔ́ ɔ ɖɔ Kpó Fínfán Sín Han Lɛ. Mɛ gègě ɖi ɖɔ enyi Izlayɛli-ví lɛ xweyigbe nǔwiwa xwewu xwewu tɔn yetɔn lɛ domɛ ɖò Jeluzalɛmu ɖò só ɖaxó Judáa tɔn lɛ jí ɔ wɛ ye nɔ jì han enɛ lɛ kpo awǎjijɛ kpo.

Bo na dó ɖɔ lee Jehovah nɔ nya xɛ ɖò mɛ jí gbɔn é ɔ, è zán xógbe nùjlɛdonǔwu tɔn ɖé lɛ, ɖi . . .

121:3-8

  • lɛngbɔnyitɔ́ e ɖò wunzɛn céɖécéɖé é ɖé

  • yɛtɛn e hwe ma nɔ wà nùɖé na ǎ é ɖé

  • sɔja gbejinɔtɔ́ ɖé