Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

5-11 Octobre

TÍNTƆ́N 31-32

5-11 Octobre
  •  Han 45 kpo Ðɛ Kpo

  • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 1)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN