Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɛ̌ Xó Mawu Tɔn ka Xɔ Akwɛ nú We Sɔ?

Nɛ̌ Xó Mawu Tɔn ka Xɔ Akwɛ nú We Sɔ?

Biblu ɔ, Jehovah Mawu e nyí Dǒwatɔ́ tɔn é sín linlin lɛ kpo xó lɛ kpo wɛ ɖ’emɛ. (2Pi 1:20, 21) Biblu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é na jɛ wě gbɔn Axɔ́suɖuto tɔn gblamɛ, bo gbɔn enɛ yɛkan mɛ lobo na nukúnɖiɖó gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖɔ gbɛ̀ na nyɔ́ ɖò malin-malin mɛ. Biblu lɛ́ ɖè mɛ wanyiyinɔ e Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ Jehovah nyí é xlɛ́.—Ðɛ 86:15.

Hwɛjijɔ vovo wu wɛ xó Jehovah tɔn xɔ akwɛ ɖò mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nukúnmɛ. Amɔ̌, mǐ ka nɔ xà gbè bǐ gbè bo nɔ zán nǔ e é ɖɔ lɛ é ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ dó xlɛ́ ɖɔ nǔnina taji enɛ xɔ akwɛ ɖò nukún mǐtɔn mɛ à? Mi nú nǔwiwa mǐtɔn lɛ ni xlɛ́ ɖɔ lee nǔ cí nú ɖɛhanwlantɔ́ ɔ é cí mɔ̌ nú mǐ lɔmɔ̌, é ɖɔ: “Un yí wǎn nú sɛ́n towe lóóo.”—Ðɛ 119:97.

KPƆ́N VIDEO BIBLU Ɔ XƆ AKWƐ NÚ YE: KPƐVÍ Ɔ (WILLIAM TYNDALE), ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu William Tyndale ka lilɛ Biblu ɔ sín akpáxwé ɖé lɛ dó gbè ɖevo mɛ?

  • Etɛwu é ka jɛxa tawun ɖɔ è ni sɔ́ ayi ɖó gǎn ɖěɖee é dó bo lilɛ Biblu ɔ dó gbè ɖevo mɛ lɛ é jí?

  • Nɛ̌ Biblu Tyndale tɔn sín xwɛ lɛ ka gbakpé Angleterre gbɔn?

  • Nɛ̌ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ Xó Mawu tɔn xɔ akwɛ nú mǐ gbɔn?