Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 1 PIYƐ́Ɛ 1-2

“Mi Nyí Mɛ Mímɛ́”

“Mi Nyí Mɛ Mímɛ́”

1:14-16

Mǐ ɖó na nɔ mimɛ̌ jí bonu Jehovah na dó yí gbè nú sinsɛn-biblo mǐtɔn. Etɛ ka nyí tinmɛ è ni nɔ mimɛ̌ jí ɖò ali elɔ nu tɔn?

  • gbigbɔ lixo

  • walɔ lixo

  • agbaza lixo