È ɖò anyǔmlímlísafɔtɛn ɖé jlaɖó wɛ jɛ nukɔn nú kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé ɖò Frankfurt ɖò Allemagne

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Octobre 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó nǔ e wu gbɛtɔ́ lɛ nɔ sè wuvɛ̌ é kpo lee nǔ nɔ cí nú Mawu dó wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ wu é kpo wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðè Nǔnywɛ E Gosin Mawu Gɔ́n É Xlɛ́

Nɛ̌ nǔnywɛ e gosin Mawu gɔ́n é ka sixu d’alɔ mǐ ɖò gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mi Nyí Mɛ Mímɛ́”

Etɛwu mǐ ka ɖó na nyí mɛ mímɛ́?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jehovah Yí Wǎn nú Mɛ E Nɔ Fɛ́wǔ lɛ É

Nɛ̌ linlin e mǐ nɔ ɖó dó wǔfifɛ́ wu é ka nɔ kúnkplá kancica e mǐ ɖó xá Mawu é gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Hwenu Nǔ lɛ Bǐ Na Vɔ Dó ɔ Ko Yá”

Nɛ̌ ya ɖaxó ɔ e ko ɖò kɛnnɛkɛnnɛ é ka ɖó na kúnkplá nǔwiwa mǐtɔn lɛ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Walɔ Mímɛ́ kpo Sísí E Gɔ́ngɔ́n É kpo Nɔ Dɔn Asú alǒ Asì Mɛtɔn Wá Nǔgbo ɔ Mɛ

Nɛ̌ mɛ ɖěɖee sín asú alǒ asì nyí nǔmaɖitɔ́ lɛ é ka sixu wà nǔ Klisu ɖɔhun gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Hɛn Azǎn Jehovah Tɔn Sín Wiwá Dó Ayi Mɛ Gbánwúngbánwún”

Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi hɛn azǎn Jehovah tɔn d’ayi mɛ gbánwúngbánwún gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɛ̌ Xó Mawu Tɔn ka Xɔ Akwɛ nú We Sɔ?

Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ gbɔn ɖɔ Xó Mawu tɔn xɔ akwɛ nú mǐ?