Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Jɛhun Dó Bǔninɔ Xɔ Akwɛ ɔ Jí

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Jɛhun Dó Bǔninɔ Xɔ Akwɛ ɔ Jí

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Ðò zǎn e jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn é mɛ ɔ, é xoɖɛ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ na “nɔ bǔ” ganji. (Jn 17:23) Bonu mǐ na nɔ bǔ ɔ, mǐ ɖó na ɖè wanyiyi xlɛ́, ɖó é nɔ “hɛn mɛ dó xomɛ ǎ.”—1Kɔ 13:5.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Nɔ wà nǔ Jehovah ɖɔhun bo nɔ ba ɖagbe e ɖò mɛ ɖevo lɛ mɛ é

  • Nɔ sɔ́ jlǒ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ

  • Enyi a ɖeɖɛ tagba ɖé gudo hǔn, ma sɔ́ nɔ lɛ́ wá jí ó.—Nǔx 17:9

KPƆ́N VIDEO “MI YÍ WǍN NÚ MIÐÉE”: MA NƆ HƐN MƐ DÓ XOMƐ Ó Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Ðò akpáxwé nukɔntɔn video ɔ tɔn mɛ ɔ, nɛ̌ Elɛnu ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi “hɛn mɛ dó xomɛ” gbɔn?

  • Ðò akpáxwé wegɔ́ video ɔ tɔn mɛ ɔ, nɛ̌ Elɛnu ka ɖu ɖò linlin agɔ e é ɖó é jí, bo sɔnǔ nú linlin ɖagbe ɖé gbɔn?

  • Gudo mɛ ɔ, nɛ̌ Elɛnu ka gɔ́ sò nú bǔninɔ agun ɔ tɔn gbɔn?

Enyi mǐ nɔ hɛn mɛ dó xomɛ ɔ, mɛ̌ wu mǐ ka nɔ wà nǔ dó hugǎn?