Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | DANIYƐLI 10-12

Jehovah Mɔ Sɔgudo Axɔsu lɛ Tɔn Sɛ́dó

Jehovah Mɔ Sɔgudo Axɔsu lɛ Tɔn Sɛ́dó

11:2

Axɔsu ɛnɛ na tɔ́n ɖò Pɛsi. Axɔsu ɛnɛgɔ ɔ “na wà nǔ bǐ bo na tɔ́n ahwan axɔsuɖuto Glɛ̌si tɔn.”

  1. Silusi Ðaxó ɔ

  2. Cambyse II

  3. Daliwusi I

  4. Zɛɛzɛsi I (è lin ɖɔ é wɛ nyí Axɔsu Asuelusi e da Ɛsitɛ́ɛ é)

11:3

Axɔsu Hlɔnhlɔnnɔ Glɛ̌si tɔn ɖé na tɔ́n lobo na kpacɛ dó axɔsuɖuto ɖaxó ɖé jí.

  • Alexandre Ðaxó ɔ

11:4

Ahwangán Alexandre tɔn ɛnɛ na má Axɔsuɖuto Glɛ̌si tɔn ɔ.

  1. Cassandre

  2. Lysimaque

  3. Séleucus I

  4. Ptolémée I