Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zě Gbɛzán Towe Dó Kpa Susu nú Jehovah!

Zě Gbɛzán Towe Dó Kpa Susu nú Jehovah!

Nùnina xɔ akwɛ ɖé wɛ gbɛ̀ nyí. Lee mǐ nɔ zán nùnina enɛ gbɔn ayihɔngbe ayihɔngbe é nɔ ɖè lee é sù nukún mǐtɔn mɛ sɔ́ é xlɛ́. Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wutu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán nǔwukpikpé mǐtɔn lɛ dó wlí yɛ̌yi nú Jehovah, Gbɛnamɛtɔ́ ɔ, lobo nɔ dó kpa susu n’i. (Ðɛ 36:10; Nǔ 4:11) É ɖò mɔ̌ có, adohu adohu e nɔ tíìn ɖò gbɛ̀ nyanya elɔ mɛ ayihɔngbe ayihɔngbe lɛ é sixu zɔ́n bɔ mǐ dovɛ̌ nú nǔ e gbé nya wɛ mǐ ɖè ɖò gbigbɔ lixo lɛ é. (Mk 4:18, 19) É na nyɔ́ ɖɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ni nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ka ɖò nǔ ce e nyɔ́ hugǎn é na Jehovah wɛ dóó à? (Oz 14:3) Fitɛ azɔ̌ e un nɔ wà é ka kplá mì xwè? Etɛ lɛ gbé nya wɛ un ka ɖè ɖò gbigbɔ lixo? Nɛ̌ un ka sixu gbló ada nú sinsɛnzɔ́ ce gbɔn?’ Nú nukɔnyiyi ɖò gbigbɔ lixo sín ali hun nú we hǔn, xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo byɔ ɛ alɔdo, lobo lɛ́ bló huzuhuzu e é byɔ lɛ é. É ɖò wɛn ɖɔ susu kpikpa nú Jehovah ayihɔngbe ayihɔngbe nɔ zɔ́n bɔ è nɔ zán gbɛ̀ e jɛmɛ nú mɛ é bo nɔ lɛ́ ɖó awǎjijɛ!​—Ðɛ 61:9.

Mɛ̌ zán nǔwukpikpé towe lɛ na wɛ a ka ɖè?

KPƆ́N VIDEO ZǍN NǓWUKPIKPÉ TOWE LƐ NÚ JEHOVAH Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu é ka nyí xlonɔnú ɖɔ è ni zán nǔwukpikpé mɛtɔn lɛ nú gbɛ̀ Satáan tɔn? (1Jn 2:17)

  • Nyɔna tɛ lɛ mɛ ɖěɖee nɔ na nǔ yetɔn ɖagbe hugǎn lɛ Jehovah é ka nɔ mɔ?

  • Sinsɛnzɔ́ ɔ sín ali tɛ lɛ nu a ka sixu sɔ́ jlǒ dó zán nǔwukpikpé towe lɛ ɖè?