Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | OZÉE 8-14

Nǎ Nǔ Towe Ðagbe Hugǎn Bǐ ɔ Jehovah

Nǎ Nǔ Towe Ðagbe Hugǎn Bǐ ɔ Jehovah

14:3, 5, 10

Enyi a na nǔ towe ɖagbe hugǎn ɔ Jehovah ɔ, é nɔ hun xomɛ n’i bo ka nɔ hɛn lè wá nú we

KANCICA HWI KPO JEHOVAH KPO TƆN

  1. A nɔ savɔ̌ susu kpikpa tɔn nú Jehovah

  2. Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ we, nǔ towe nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ, bɔ é nɔ hun xɔ́ntɔn zunzun xá ɛ sín ali nú we

  3. A nɔ ɖu tónúsíse nú gbeɖiɖe Jehovah tɔn lɛ sín vivǐ, bɔ susu kpikpa n’i sín akpàkpà nɔ lɛ́ sɔ́ we d’eji

Ali tɛ lɛ nu un ka sixu na nǔ ɖagbe hugǎn e un ɖó é Jehovah ɖè?