Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Nyí Mawuxówema ɔ Kplɔntɔ́ Kanɖodonǔwutɔ́ ɖé Gbɔn É

Lee È Sixu Nyí Mawuxówema ɔ Kplɔntɔ́ Kanɖodonǔwutɔ́ ɖé Gbɔn É

A ka jló na nɔ gbeji ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ hwenu Daniyɛli ɖɔhun à? Daniyɛli nɔ kplɔ́n Xó Mawu tɔn kaka jɛ nǔɖɔɖ’ayǐ e gɔ́ngɔ́n lɛ é jí kpo kanɖodonǔwu kpo. (Da 9:2) Biblu kplɔnkplɔn kpo kanɖodonǔwu kpo sixu d’alɔ we bɔ a na kpó ɖò gbeji. Gbɔn nɛ̌ é? É sixu hɛn nùɖiɖi e a ɖó ɖɔ akpá Jehovah tɔn lɛ na jɛnu é lidǒ d’eji. (Jo 23:14) É sixu lɛ́vɔ d’alɔ we bɔ wanyiyi e a ɖó nú Mawu é na jɛji, bɔ wanyiyi enɛ na sísɛ́ we bɔ a na wà nǔ e sɔgbe é. (Ðɛ 97:10) Amɔ̌, fitɛ a ka ɖó na bɛ́sín? Lin tamɛ dó wěɖexámɛ elɔ lɛ jí.

  • Etɛ un ka ɖó na kplɔ́n? Nǔsisɔ nú kplé agun tɔn lɛ ɖò aca nùkplɔnkplɔn tɔn ɖagbe ɖé mɛ. Biblu xixa aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ tɔn na lɛ́ hɛn lè wá nú we d’eji, enyi a nɔ zán hwenu dó ba dò nú nǔ ɖěɖee mɛ a ma mɔ nukúnnú jɛ ǎ lɛ é ɔ nɛ. Gɔ́ na ɔ, mɛɖé lɛ nɔ jló bo nɔ kplɔ́n nǔ dó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ, akpáxwé vovo sínsɛ́n gbigbɔ Mawu tɔn tɔn lɛ, tomɛyiyi mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn lɛ wu, kaka jɛ nùɖíɖó Jehovah tɔn e nukún nɔ mɔ lɛ é jí. Enyi a lin tamɛ dó nùkanbyɔ Biblu tɔn ɖé jí ɖò kéze ɔ mɛ hǔn, wlǎn ɖ’ayǐ, lobo ba dò na ɖò nùkplɔnkplɔn towe e ja é hwenu.

  • Fitɛ un ka sixu mɔ nǔ e ba dò na wɛ un ɖè ɔ ɖè? Bo na dó mɔ alixlɛ́mɛ ɖé lɛ ɔ, kpɔ́n video Dɔkun Mawuxó ɔ Tɔn lɛ Biba Sín Azɔ̌wanú Lɛ ɔ. Bo na dó tuùn lee a kpé nǔ wu gbɔn é hǔn, ba dò nú acɛkpikpa gbɛ̀ ɔ tɔn ɖěɖee kanlin e xó è ɖɔ ɖò Daniyɛli wemata 7gɔ́ ɔ mɛ lɛ é nɔte na lɛ é.

  • Táan nabi un ka ɖó na zán dó kplɔ́n nǔ? Nùkplɔnkplɔn ɖò gbesisɔmɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ nɔ ganji ɖò gbigbɔ lixo. Enyi é byɔ ɖó mɔ̌ hǔn, bɛ̌ kpo hwenu nùkplɔnkplɔn tɔn klewun klewun lɛ kpo, lobo wá gbló ada na kpɛɖé kpɛɖé. Xó Mawu tɔn kplɔnkplɔn cí dɔkun e ɖò hwlàhwlá lɛ é biba ɖɔhun; ee a na ɖò dɔkun lɛ mɔ wɛ é ɔ, mɔ̌ wɛ a na jló na ba ye d’eji gbɔn é nɛ! (Nùx 2:3-6) Jlǒ e a ɖó nú Xó Mawu tɔn é na jɛji, bɔ tuto Biblu kplɔnkplɔn tɔn na kpó ɖò aca ɖé nyí nú we wɛ.​—1Pi 2:2, 3.

ETƐ KANLIN E XÓ DANIYƐLI WEMATA 7GƆ́ Ɔ ÐƆ LƐ É KA NƆTE NA?

NÙKANBYƆ ÐEVO:

Nɛ̌ Daniyɛli 7:8, 24 ka jɛnu gbɔn?

NǓ E BƆ D’EWU É:

Etɛ kanlin e xó Nǔɖexlɛ́mɛ wemata 13gɔ́ ɔ ɖɔ lɛ é ka nɔte na?