Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | DANIYƐLI 7-9

Nǔɖɔɖ’ayǐ Daniyɛli Tɔn Ðɔ Hwenu E Mɛsiya ɔ Na Wá Dó É

Nǔɖɔɖ’ayǐ Daniyɛli Tɔn Ðɔ Hwenu E Mɛsiya ɔ Na Wá Dó É

9:24-27

XWÈ 490

 • XWÈ 49

  455 J.H.M. ‘Wɛn e ɖɔ xó dó toxo ɔ vivɔgbá wu ɔ’

  406 J.H.M. È vɔ́ Jeluzalɛmu gbá

 • XWÈ 434

 • XWÈ 7

  29 H.M. Mɛsiya ɔ wá

  33 H.M. È “hu” Mɛsiya ɔ

  36 H.M. Vivɔnu xwè 490 lɛ tɔn