Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | OZÉE 1-7

Jehovah Nɔ Yí Wǎn nú Xomɛnyínyɔ́, Hwɛ ka Lo?

Jehovah Nɔ Yí Wǎn nú Xomɛnyínyɔ́, Hwɛ ka Lo?

Xomɛnyínyɔ́ nyí wanyiyi ɖé bo jinjɔn akpádídó, gbejininɔ, kpo nǔ wu títɛ́ dó syɛnsyɛn kpo jí. Jehovah zán kpɔ́ndéwú Ozée kpo asì tɔn gbejimanɔtɔ́ Gomɛ́ɛ kpo tɔn dó kplɔ́n nǔ mɛ dó xomɛnyínyɔ́ kpo hwɛsɔkɛ mɛ kpo wu.​—Oz 1:2; 2:9; 3:1-5.

Nɛ̌ Gomɛ́ɛ ma ka ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ ǎ gbɔn?

Nɛ̌ Izlayɛli ma ka ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ ǎ gbɔn?

Nɛ̌ Ozée ka ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ gbɔn?

Nɛ̌ Jehovah ka ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ gbɔn?

LIN TAMƐ D’EJI: Nɛ̌ un ka sixu ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ Jehovah gbɔn?