Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ è ni sɔnǔ jɛ nukɔn nú adla j’ayǐ lɛ?

Wemafɔ: Nùx 27:12

Nùxwlémɛ: Xójlawema elɔ tá weziza dó nǔ e mǐ ɖó na wà jɛ nukɔn nú adla j’ayǐ ɖé é, ɖò hwetɔnnu é, kpo gudo tɔn kpo é jí.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú Mawu gbɔn?

Wemafɔ: 1Jn 5:3

Nugbǒ: Mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú Mawu gbɔn tónúsíse nú sɛ́n tɔn lɛ gblamɛ.

MƐKÚKÚ LƐ KA NA FƆ́N DÓÓ À? (T-35)

Nùkanbyɔ: Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ ayijlɔjlɔnɔ gègě nɔ ɖu mɛkúkú lɛ sín xwè ɖò xwewu xwewu. Mǐ ka sixu lɛ́ wá mɔ mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é gbeɖé à?

Wemafɔ: Mɛ 24:15

Nùxwlémɛ: Tlati elɔ ɖɔ xó dó lè ɖěɖee nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn sixu hɛn wá nú we lɛ é jí. [Nú é nyɔ́ bló hǔn, xò video Nukúnɖiɖo ɖé ka Ðè nú Mɛkúkú lɛ À? ɔ]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.