Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐXÓ 17-21

Nɔ Nɔ Fífá Mɛ Xá Mɛ Ðevo Lɛ

Nɔ Nɔ Fífá Mɛ Xá Mɛ Ðevo Lɛ

Fífá e ɖò togun Mawu tɔn tɛntin é nyí nǔkpédónǔnu ǎ. Hwenu e hwɛgbe lɛ fɔ́n é ɔ, lee nǔ cí nú mɛ é sixu syɛn tawun, amɔ̌, wěɖexámɛ e ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ lɛ é lɔmɔ̌ syɛn ɖesu.

Enyi Klisanwun gbejinɔtɔ́ lɛ kpannukɔn tagba lɛ ɔ, ye nɔ xò fífá kàn gbɔn . . .

19:11

  • xwii cící gblamɛ

18:13, 17

  • doyidoslɔ́ xó ɔ tɔn tuùntuùn cobo kɛnu gblamɛ

17:9

  • hwɛ sísɔ́ kɛ mɛ kpo wanyiyi kpo gblamɛ