Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐXÓ 12-16

Nùnywɛ Xɔ Akwɛ Hú Siká

Nùnywɛ Xɔ Akwɛ Hú Siká
XLƐ́

Etɛwu nùnywɛ e gosin Mawu gɔ́n é ka xɔ akwɛ sɔmɔ̌? É nɔ hwlɛn mɛ e ɖó lɛ é sín nǔ nyanya lɛ mɛ bo nɔ hɛn ye ɖó gbɛ̀. É nɔ wà ɖagbe nú linlin yetɔn, xóɖiɖɔ yetɔn kpo walɔ yetɔn lɛ kpo.

Nùnywɛ nɔ xɔ mɛ ɖò goyiyi sí

16:18, 19

  • Mɛ e nyɔ̌nùí é nɔ tuùn ɖɔ Jehovah wɛ nyí Jɔtɛn nùnywɛ lɛ bǐ tɔn

  • Mɛ ɖěɖee ɖó ɖuɖeji lɛ é alǒ è ɖè azɔ̌ dó azɔ̌ jí na lɛ é ɖó na cɔ́ yeɖée tawun dó goyiyi kpo mɛɖée mimɔ kpo wu

Nùnywɛ nɔ jɛhun dó xó e sɔgbe lɛ é jí

16:21-24

  • Mɛ e nyɔ̌nùí é nɔ zán nukúnnúmɔjɛnǔmɛ dó ba ɖagbe e ɖò mɛ ɖevo lɛ mɛ é lobo nɔ ɖɔ xó ɖagbe dó ye wu

  • Xó e nùnywɛ kpé é nɔ ɖu ɖò mɛ jí bo nɔ víví wǐin ɖɔhun, é nɔ gblewu mɛ ǎ, é ka nɔ lɛ́ dɔn hun nyì ayǐ ǎ